Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

sleeplessy
sleeplessy
5319 4d4c
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
sleeplessy
9570 c4d6
Reposted fromzciach zciach viawszystkodupa wszystkodupa
sleeplessy
 
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
3643 f9fe
Reposted fromdivi divi viawszystkodupa wszystkodupa
sleeplessy
3695 9317 500
Reposted fromtfu tfu viawszystkodupa wszystkodupa
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
2331 70b9
Reposted fromhagis hagis vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
8706 8565 500

Reposted froma-s a-s vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
Reposted frommrrru mrrru vialaparisienne laparisienne
sleeplessy
6713 3708
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viapiehus piehus
sleeplessy
7742 0cf6

June 10 2018

I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House (via 5weetsorrow)
sleeplessy
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viamayamar mayamar
sleeplessy
Untitled | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viamayamar mayamar
sleeplessy
W życiu poznajesz ludzi. O niektórych nigdy więcej nie pomyślisz. U innych, zastanawiasz się co u nich słychać. U jeszcze innych - zastanawiasz się czy kiedykolwiek myślą o tobie. Są też tacy, o których nie chcesz nigdy więcej pomyśleć. Ale to robisz.
— Clive Staples Lewis.
Reposted fromnutt nutt viamayamar mayamar
sleeplessy
0970 c3f6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaveritas1 veritas1
sleeplessy
sleeplessy
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viadupablada dupablada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl